Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.  – Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR“) je LERY s.r.o., IČO 51997347, se sídlem Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika (dále jen: ,,správce“).
 2. Kontaktní údaje správce sú:
  • adresa: LERY s.r.o., Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
  • e-mail: info@10k.cz
  • telefon: +421 919 211 240
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jednoho či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. – Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. – Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se spravováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) podle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních oznámení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 IV. – Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let od posledního přihlášení/objednávky, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 V. – Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajištující služby provozování e-shopu (Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • začišťující marketingové služby (Optimio s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, Česká Republika, IČ 28351673, DIČ CZ28351673).
 2. Správce hodlá předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

 VI. – Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
  • právo namítat proti zpracování podle čl. 21 GDPR
  • a právo na přenosnost údajů podle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně ​​nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. – Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrované a zaheslované počítačové úložiště, specifické řešení záloh, pravidelné školení pracovníků z hlediska bezpečnosti, bezpečnostní politiku změny hesel a stanovení přísných procesů s nakládáním s osobními údaji, včetně jasných kroků, které je potřeba udělat v případě jakéhokoliv nedostatku.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. – Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 01. 1. 2024.